Doggy-box Algemene Voorwaarden

Welkom bij Doggy-box!

Onderstaande algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Producten en diensten die je bestelt en die aangeboden worden via de website www.doggy-box.com (de “Site”) die door ons beheerd wordt. Deze Algemene Voorwaarden moeten worden samen gelezen met ons Privacybeleid, Cookiebeleid en cookiebanner, die je kan raadplegen door op voormelde ingebedde hyperlinks te klikken.

Het is belangrijk voor ons dat je begrijpt waarom we bepaalde dingen op een zekere manier aanpakken. Wij verzoeken je daarom om deze Algemene Voorwaarden en de andere voormelde meer specifieke voorwaarden zorgvuldig te lezen en te verzekeren dat je deze begrijpt alvorens je Producten bestelt of diensten verzoekt via onze Site. Als je deze Algemene Voorwaarden niet begrijpt, verzoeken wij je om ons te contacteren via de contactgegevens vermeld in clausule 1.3.2, we zullen je ze met plezier uitleggen! Als je deze Algemene Voorwaarden niet begrijpt omwille van taalmoeilijkheden, kan je ons ook altijd contacteren om een kopie van deze Algemene Voorwaarden in jouw taal te kunnen ontvangen.

We willen je erop wijzen dat wij je, voor het plaatsen van een bestelling via het bestelformulier en bij registratie op onze Site, zullen vragen om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, zal je geen Producten van deze Site kunnen bestellen. Je zal een kopie van deze Algemene Voorwaarden ontvangen via bevestigingsmail meteen nadat je je bestelling bij ons hebt geplaatst. Wij raden je aan deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks via deze pagina ofwel via de bevestigingsmail af te printen en deze afgedrukte kopie bij te houden.

Specifieke voorwaarden over het gebruik van deze Site zijn ook opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Door deze Site te gebruiken aanvaard je te voldoen aan deze specifieke voorwaarden met betrekking tot het website-gebruik.

WIJ WENSEN JE EROP TE WIJZEN DAT HET ABONNEMENT DAT JE BIJ ONS BESTELT VOOR EEN TERMIJN VAN 1 JAAR VOORTDUREND IS TENZIJ JE OPZEGT EN, ALS JE JE ABONNEMENT OPZEGT VOOR HET EINDE VAN EEN BESTAANDE ABONNEMENTSTERMIJN, WIJ JE HET VERSCHULDIGDE BEDRAG VOOR DE RESTERENDE ABONNEMENTSTERMIJN ZULLEN AANREKENEN TENZIJ JE GEBRUIK MAAKT VAN JE WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT. JE ABONNEMENT VAN 1 JAAR ZAL VOORTDUREN TENZIJ JE OPZEGT EN, ALS JE JE ABONNEMENT NIET OPZEGT VOOR DE EERSTE DAG VAN DE MAAND VOLGEND OP HET EINDE VAN EEN ABONNEMENTSTERMIJN, ZAL JE ABONNEMENT AUTOMATISCH WORDEN HERNIEUWD VOOR EEN BIJKOMENDE ABONNENEMENTSTERMIJN VAN 1 JAAR. ZIE AFDELING 6 HIERONDER VOOR MEER INFORMATIE.

Wij verzoeken je na te kijken of je over de benodigde hoedanigheid beschikt om een bestelling te plaatsen bij ons en om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat we geen diensten aanbieden of Producten verkopen aan kinderen onder 18 jaar.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zoals uiteengezet in afdeling 7. Wij raden je daarom aan om deze Algemene Voorwaarden bij elke nieuwe bestelling (wat betekent dat je een nieuw Contract aangaat met ons) na te kijken om te verzekeren dat je de Algemene Voorwaarden begrijpt die van toepassing zullen zijn op die specifieke bestelling. Deze Algemene Voorwaarden werden het meest recent bijgewerkt op [DATUM INVOEGEN] wanneer we de volgende clausules hebben veranderd: [INVOEGEN ALLE CLAUSULES DIE WERDEN BIJGEVOEGD]. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gemaakt via een hyperlink “Algemene Voorwaarden” onderaan elke webpagina. Je kan ze ook steeds raadplegen op www.doggy-box.com/algemene-voorwaarden.

Deze Site bevat ook hyperlinks naar of Inhoud of informatie die beheerd of gehost wordt door andere websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot sociale plug-ins (de “Gelieerde Sites”). Wij hebben geen controle over de Gelieerde Sites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor hen of voor eender welk verlies of schade dat zou kunnen ontstaan uit jouw gebruik van deze sites. Jouw gebruik van de Gelieerde Sites zal worden onderworpen aan de algemene voorwaarden en het respectieve privacy- en cookiebeleid opgenomen op elk van die sites.

Deze Site en de Producten en de diensten die we aanbieden worden tijdelijk ter beschikking gesteld, en wij behouden ons het recht voor om de diensten, Producten of Inhoud op deze Site zonder voorafgaande kennisgeving aan jou te wijzigen of herroepen. Wij zijn niet aansprakelijk als deze Site op eender welk moment, voor eender welke reden en gedurende eender welke termijn niet beschikbaar is. Wij behouden ons eveneens het recht voor om, van tijd tot tijd, de toegang tot delen van deze Site of tot de Site in haar geheel, te beperken.

1. Informatie over ons en deze Algemene Voorwaarden

 • Wij beheren de Site doggy-box.com. Wij zijn friGERA, een bedrijf gevestigd in België in ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0461.415.043 en met statutaire zetel te Voorstraat 68, bus 3, 3500 Hasselt, België. Ons BTW-nummer is BE0461.415.043. Ons hoofde-mailadres is info@doggy-box.com  (“wij”, “we” of “ons”).
 • De hosting provider voor deze Site is GoDaddy.com, LLC, een vennootschap ingeschreven onder het recht van de staat Delaware, USA, waarvan de website te raadplegen is via godaddy.com.
 • Als jij, als consument, ons wilt contacteren:
  • Om een Contract te herroepen binnen 14 dagen na levering van de eerste doos Producten, moet je ons van een ondubbelzinnige verklaring voorzien. Om te verzekeren dat je herroeping aanvaard wordt, raden we je aan gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping op onze Site. Voor meer informatie over herroepingen en terugzendingen kan je afdeling 8 raadplegen.
  • Als je ons wil contacteren omwille van eender welke andere reden, bijvoorbeeld ingeval van klachten, vragen of suggesties, kan je gebruik maken van een van de volgende contactgegevens en –methoden en we zullen je vraag of klacht zo snel als redelijk mogelijk is behandelen:

friGERA
Gremelsloweg 1044
3680 Maaseik
België

Algemeen e-mailadres: support@doggy-box.com
E-mailadres voor vragen omtrent ons juridisch beleid: legal@doggy-box.com

We raden je echter aan om ingeval van vragen eerst onze FAQ-afdeling erop na te slaan.

 • Als wij met jou contact moeten opnemen, of je schriftelijk kennis moeten geven, zullen wij dit via e-mail of voorafbetaalde (“prepaid”) post doen naar het (e-mail-)adres dat je hebt opgegeven in je bestelformulier.
 • Elke titel, clausule of paragraafhoofding wordt enkel gebruikt om verwijzing te vergemakkelijken en zal geen invloed hebben op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.
 • Tenzij de context anders benodigt:
  • Zullen woorden in het enkelvoud ook het meervoud inhouden en de woorden in het meervoud zullen ook het enkelvoud inhouden;
  • Zal een referentie naar één geslacht ook een referentie naar de andere geslachten inhouden; en
  • Zullen alle woorden volgend op de termen “zoals”, “inclusief”, “omhelzen”, “in het bijzonder”, “bijvoorbeeld” of enige andere gelijkaardige uitdrukking begrepen worden als illustratief en het zal de betekenis van de woorden, omschrijving, definitie, zin of termen voorafgaand aan die termen niet beperken.
 • Ingeval van twijfel met betrekking tot de betekenis van deze Algemene Voorwaarden kan je ons contacteren via de contactgegevens vermeld in clausule 1.3.2, zodat wij je deze kunnen uitleggen.

2. Onze Producten en diensten

 • Wij bieden Producten aan voor honden van alle maten in een abonnementsformule via onze Site (de “Abonnementsdienst” of het “Abonnement”). Deze Producten kunnen de volgende zijn: hondensnoepjes, speelgoed, verzorgingsproducten, voedingsstaaltjes en andere honden-gerelateerde producten (“Producten”).
 • De Abonnementsdienst houdt in dat je elke maand een pakket ontvangt met voormelde Producten, in overeenstemming met jouw specifieke bestelling en ons leveringsbeleid zoals hieronder in afdeling 9 uiteengezet en gedurende een termijn van jouw keuze (namelijk gedurende één, zes maanden of één jaar). Je zal maandelijks een doos van ons ontvangen met verschillende Producten, die niet op voorhand zijn vastgelegd en ook niet door jou kunnen worden uitgekozen. Alle dozen worden door ons op ad-hoc basis samengesteld (en kunnen van maand tot maand variëren) en, aangezien de Producten niet door jou persoonlijk worden uitgekozen, kunnen we niet garanderen dat deze Producten altijd precies aan jouw persoonlijke voorkeuren zullen voldoen. We garanderen dat alle Producten aan de voorkeuren voldoen die je aangeeft via onze Site of het bestelformulier, zoals het gewicht of de grootte van je hond, het interval van het abonnement en of je extra’s wenst toe te voegen aan je bestelling (hondenspeelgoed, voeding, etc.).
 • Het is niet mogelijk om losse Producten te kopen via onze Site.
 • We geven je de keuze om de Abonnementsdienst voor voormelde Producten te bestellen voor jezelf of om het weg te geven als geschenk. De persoon die de bestelling plaatst zal echter beschouwd worden als de persoon die moet voldoen aan de verplichtingen omschreven in deze Algemene Voorwaarden, zelfs al wordt deze later weggegeven als geschenk.
 • De afbeeldingen van dozen en de Producten daarin die getoond worden op onze Site zijn slechts illustratief. Zoals omschreven in clausule 2.2, kan de doos en de Producten die je ontvangt lichtelijk verschillen van de items zoals geïllustreerd op de Site.
 • We zouden een deel van onze inkomsten die we hebben door het verkopen van Producten en aanbieden van Abonnementsdiensten aan een goed doel kunnen geven. Dit is echter, net zoals het goede doel in kwestie, volledig onze keuze en je kan hier geen rechten of zekerheden uit afleiden.
 • Onze Site en de Producten en diensten die we je op en via deze Site aanbieden, worden je aangeboden op een “as is”-basis. Je gaat akkoord dat de eigenaars van deze Site zich exclusief het recht voorbehouden om deze Site en haar diensten te wijzigen of stop te zetten, met inachtneming van gepaste terugbetalingen met betrekking tot lopende Abonnementsdiensten.

3. Jouw verantwoordelijkheden

 • Om Producten te bestellen via deze Site kan je je registreren of afrekenen als gast (“check-out as guest”). Je moet beschikken over de wettelijke hoedanigheid om een bestelling te plaatsen, te registreren voor een account bij ons en deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Elke contractuele band tussen jou en ons zal nietig zijn ingeval je niet over deze hoedanigheid beschikt. Wij behouden ons in dit geval echter wel het recht voor om gepaste maatregelen te nemen indien je schade berokkent aan onze Site of onze reputatie of ter kwader trouw een contractuele band met ons tracht aan te gaan wanneer je niet over de voormelde hoedanigheid beschikt.
 • Bij de registratie alsook ingeval van afrekening als gast, ga je akkoord ons ten alle tijde waarheidsgetrouwe informatie te geven wanneer hierom wordt gevraagd. Bij registratie alsook bij elke afrekening, ga je expliciet akkoord met deze Algemene Voorwaarden, die van tijd tot tijd door ons gewijzigd kunnen worden zoals omschreven in afdeling 7.
 • Jij bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je ons geeft en op basis waarvan wij de voorkeuren vastleggen van de door jou gekozen Abonnementsdienst, inclusief maar niet beperkt tot de grootte/het gewicht van je hond en enige andere details die je ons geeft met betrekking tot jouw keuze om de Abonnementsdienst als geschenk te geven. Je bent verantwoordelijk voor de veilige bewaring van je login- en wachtwoordgegevens zodat je account niet gehackt wordt en je gaat akkoord ons tijdig te informeren wanneer je ontdekt dat je account werd gehackt. Je bent in voorkomend geval verantwoordelijk voor enig misbruik hieromtrent, inclusief maar niet beperkt tot abusieve bestellingen die geplaatst werden met jouw account nadat deze gehackt werd. Je bent ook verantwoordelijk om alle relevante informatie up-to-date te houden via je Doggy-box-account.
 • Je bent verantwoordelijk voor het lezen en begrijpen van alle veiligheidsmaatregelen die de fabrikanten bijvoegen bij alle Producten die we aan jou bezorgen. Je mag ons contacteren ingeval van twijfel en we zouden je in contact kunnen brengen met de fabrikant of leverancier van het Product.
 • Wij vertrouwen erop dat je deze Site niet gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werd aangemaakt, inclusief maar niet beperkt tot het verspreiden van haatboodschappen, het hacken van accounts van andere gebruikers of het herhaaldelijk plaatsen en annuleren van bestellingen in overeenstemming met afdeling 8. We behouden ons, naar ons eigen goeddunken, het recht voor om jouw toegang tot deze Site te beperken.
 • Als je op een of andere manier naar ons, onze Site of onze Producten en diensten verwijst, zoals door ons te “taggen” (i.e. identificeren) in foto’s geplaatst op sociale media (inclusief maar niet beperkt door middel van het gebruik van “hashtags”) waardoor (al dan niet impliciet) naar ons wordt verwezen, moet je dit doen op een manier die eerlijk en wettelijk is en onze reputatie niet schaadt noch hiervan misbruik maakt. Je mag tevens geen link met ons bewerkstelligen die suggereert dat wij op een of andere manier geassocieerd zijn, of dat je onze goedkeuring hebt verkregen wanneer dit niet het geval is. We behouden ons het recht voor om enig eerder gegeven akkoord van onze zijde voor het creëren van dergelijke link te herroepen wanneer wij dit noodzakelijk achten.
 • Je gaat akkoord om ons, onze directeurs, werknemers, consultants, agenten en mogelijke dochterondernemingen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle derde-partij vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen en/of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot honoraria voor rechtsbijstand en gerechtskosten) die voortspruiten uit jouw gebruik van deze Site of jouw inbreuk op deze Algemene Voorwaarden.
 • Deze Site kan toegankelijk zijn vanuit andere landen dan die waar we momenteel onze Producten naar verzenden. Deze Site en de diensten kunnen producten of referenties naar producten bevatten die enkel beschikbaar zijn in specifieke landen. Het is jouw verantwoordelijkheid om na te gaan of we onze diensten aan jouw land aanbieden en om aan alle lokale wetgeving en regelgeving te voldoen als je beslist een Abonnementsdienst te bestellen wanneer je je buiten deze specifieke landen bevindt.

4. Hoe we gebruik maken van je persoonlijke informatie

 • We verwerken al de persoonlijke informatie die je ons geeft altijd in overeenstemming met ons Privacybeleid, wat altijd beschikbaar is onderaan elke webpagina via een hyperlink “Privacybeleid” of op  We vragen je ook om ons Privacybeleid reeds te lezen via de hyperlink in onze cookiebanner bij je eerste bezoek van onze Site, aangezien het belangrijke informatie van toepassing op je persoonlijke informatie bevat.
 • Je betalingsgegevens worden rechtstreeks bij onze derde-partij betaaldienstaanbieder en onder zijn respectieve voorwaarden ingegeven. Deze aanbieder kan van tijd tot tijd veranderen. Je gaat akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige gebrekkige bescherming van deze informatie door de derde-partij aanbieder.

5. Hoe het Contract tussen jou en ons wordt gevormd

 • Elk aanbod (dat bestaat uit Abonnementsdiensten) op onze Site bestaat uit duidelijke en precieze informatie over de precieze dienst en Producten die je zal ontvangen wanneer je die Abonnementsdienst bestelt. De dienstomschrijving op onze Site en in afdeling 2 hierboven zou je moeten toelaten een geïnformeerde beslissing te maken of je de dienst die wij aanbieden al dan niet wenst aan te kopen. Indien dit niet het geval is kan je ons contacteren via de contactgegevens voorzien in clausule 1.3.2.
 • Onze webpagina’s die het bestelproces omvatten, zullen je doorheen alle stappen leiden die je moet nemen om een bestelling bij ons te plaatsen. Ons bestelproces laat je daarnaast ook toe om vergissingen te detecteren en aan te passen alvorens de bestelling bij ons te plaatsen. Wij vragen je om de tijd te nemen om je bestelling na te lezen en te verifiëren op elke pagina van het bestelproces. Het bestelproces wordt beëindigd doordat je klikt op de “Plaats Bestelling”-knop die een betaalverplichting namens jou inhoudt. Knoppen die leiden tot extra kosten voor jou (zoals een express-levering of extra speelgoed) zullen niet automatisch ingeschakeld zijn en je moet deze zelf selecteren om van deze bijkomende diensten te kunnen genieten.
 • Na het plaatsen van je bestelling zal je een e-mail ontvangen van ons die bevestigt dat we je bestelling ontvangen hebben (“Bestelbevestiging”). De Bestelbevestiging bevat ook een kopie van deze Algemene Voorwaarden. Dit betekent echter niet dat we je bestelling reeds aanvaard hebben of dat een Contract werd gevormd tussen jou en ons. Onze aanvaarding van je bestelling zal plaatsvinden zoals omschreven in clausule 5.4.
 • We zullen onze aanvaarding van je bestelling bevestigen door je een e-mail te sturen die bevestigt dat de Producten verzonden zijn (“Verzendbevestiging”). Het Contract tussen jou en ons zal slechts gevormd zijn vanaf het moment dat we je de Verzendbevestiging sturen. Je maakt slechts aanspraak op de levering van de Producten en diensten die je besteld hebt nadat je deze Verzendbevestiging ontvangen hebt. Aangezien elke bestelling betrekking heeft op een specifieke Abonnementsdienst (die op zich kan bestaan uit meerdere leveringen zoals hoger aangegeven), zullen alle bestellingen van daaropvolgende Abonnementsdiensten inhouden dat je een nieuw Contract met ons aangaat.
 • Als we je een welbepaald Product niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet meer op voorraad of niet langer beschikbaar is of omdat we de vereiste leveringsdatum niet kunnen nakomen, zullen we je hiervan per e-mail op de hoogte brengen en je bestelling niet verwerken. Als je toch al betaald hebt voor de Producten zullen we je het volledige bedrag, inclusief leveringskosten, zo snel mogelijk terugbetalen. Er wordt geen Contract tussen jou en ons gevormd in dat geval.
 • Ingeval je één van onze Abonnementsdiensten ontvangt als geschenk, zal er geen contractuele relatie met jou ontstaan, maar met de persoon die je dit geschenk gaf via onze Site (en wiens naam zich op het bestelformulier bevindt).

6. De duurtijd van je Contract met ons

 • Elke nieuwe bestelling die je plaatst zal onderworpen worden aan een apart Contract tussen jou en ons. Een bestelling is gedefinieerd zoals de dienst omschreven in de Bestelbevestiging.
 • Onze Abonnementsdiensten echter, worden stilzwijgend hernieuwd ingeval je een Abonnementsdienst besteld hebt voor een termijn van één jaar,  voor een nieuwe duurtijd van één jaar, en dit tenzij je ons op voorhand laat weten dat je je Abonnementsdienst niet automatisch wenst te vernieuwen door je account op onze Site ten laatste op de laatste dag van je dan geldende abonnementstermijn te updaten. Alle annuleringsverzoeken ontvangen na deze datum zullen van toepassing zijn op de volgende abonnementstermijn, wat betekent dat een nieuwe termijn van één jaar gestart zal worden en dit tenzij je gebruik maakt van je rechten omschreven in clausule 6.3. Je kan je abonnement ook opzeggen in overeenstemming met clausule 8.4.
 • Na de eerste automatische hernieuwing heb je twee weken om je Abonnementsdienst bij ons op te zeggen zonder dat hieraan kosten voor jou verbonden zijn (deze termijn van twee weken loopt vanaf de dag van automatische hernieuwing). We zullen je een herinnering sturen die zegt dat je Contract weldra hernieuwd zal worden. Hierna is de hernieuwing definitief.
 • We kunnen elk Contract en/of Abonnementsdienst tussen jou en ons opzeggen of je account deactiveren omwille van gedrag waarvan we denken dat het deze Algemene Voorwaarden of onze andere voorwaarden schendt of op een andere manier schadelijk is voor ons bedrijf.

7. Ons recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen

 • Wij wijzigen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd. We raden je aan het begin van deze Algemene Voorwaarden te raadplegen om te zien wanneer deze het laatst werden bijgewerkt.
 • De Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat je je bestelling plaatst, zullen van toepassing blijven op de contractuele relatie tussen jou en ons met betrekking tot die bestelling.
 • Het is tevens mogelijk dat we deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd herzien terwijl ze van toepassing zijn op je bestelling om te voldoen aan veranderingen in relevante toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen. Dit betekent dat het mogelijk is dat bepaalde bestaande Abonnementsdiensten beïnvloed zijn door deze wijzigingen. Indien jouw Abonnementsdienst beïnvloed is, zullen we je van de wijzigingen voorafgaand op de hoogte stellen binnen een redelijk termijn en je laten weten hoe je je Contract met ons kan opzeggen als je niet tevreden bent met de wijzigingen. In dit geval kan je je Contract opzeggen zonder bijkomende kosten met betrekking tot alle beïnvloede Producten of enkel de Producten die je nog moet ontvangen. Als je ervoor kiest om je Contract op te zeggen, zal je alle relevante Producten die je reeds ontvangen hebt moeten terugsturen en we zullen zorgen voor een volledige terugbetaling van de prijs die je betaald hebt, inclusief leveringskosten.

8. Jouw recht tot herroeping, terugzending en terugbetaling

 • Je hebt het wettelijk recht om een Contract te herroepen zonder opgave van enige reden en een terugbetaling te ontvangen gedurende de herroepingstermijn van 14 dagen. Deze terugbetaling dekt niet de extra kosten die je hebt gemaakt voor leveringsdiensten andere dan standaardlevering.
 • Dit wettelijk recht tot herroeping van een Contract gaat in vanaf de dag dat je de Verzendbevestiging ontvangt, wat de dag is waarop het Contract tussen jou en ons gevormd wordt. De uiterste dag waarop je het Contract kan herroepen is 14 dagen na de dag waarop je je eerste (doos) Producten ontvangt. Dit betekent dat ingeval je een Abonnementsdienst met respectieve intervallen van een jaar of zes, drie of één maand(en) besteld hebt, waardoor je dozen ontvangt op maandelijkse basis gedurende een jaar of zes, drie of één maand(en), de deadline voor herroeping nog steeds 14 dagen is na de dag waarop je de eerste doos Producten ontving.

Bijvoorbeeld: Als we je op 1 januari een Verzendbevestiging sturen met betrekking tot Producten die gedurende één jaar geleverd moeten worden en je ontvangt de eerste doos met Producten op 10 januari, dan heb je de mogelijkheid om te herroepen op elk moment tussen 1 januari en 24 januari middernacht. 24 januari is de laatste dag van je herroepingstermijn met betrekking tot alle (toekomstige) Producten die je nog moet ontvangen gedurende de termijn waarvoor je het jaarlijks abonnement besteld hebt.

 • Dit herroepingsrecht is echter niet van toepassing ingeval de Producten:

8.3.1 aangetast of beschadigd zijn, waarmee we bedoelen dat je de Producten hebt behandeld op een manier die   verder gaat dan nodig is om te vast te stellen of de Producten hun doel of functie dienen;
8.3.2 geopend werden en niet kunnen worden teruggestuurd omwille van gezondheids- of hygiënische redenen (bijvoorbeeld wanneer uw hond het Product reeds in gebruik heeft en in zijn mond heeft gehad);
8.3.3 vermengd werden met andere gelijkaardige producten;
8.3.4 bestaan uit voedingsmiddelen die onderworpen zijn aan een beperkte houdbaarheidsdatum.

 • Om een Contract te herroepen, moet je ons dit simpelweg op één van de hiernavolgende manieren laten weten. De makkelijkste manier om dit te doen is het invullen van het herroepingsformulier op onze Site. Een link naar het herroepingsformulier op onze website zal ook toegevoegd worden aan onze Verzendbevestiging. Als je deze methode gebruikt bevestigen wij je via e-mail dat we je herroeping hebben ontvangen. Je herroeping is in dat geval effectief vanaf die dag. Als je beslist dit formulier niet te gebruiken vragen we je om je Abonnementsdienst op te zeggen via een ondubbelzinnige verklaring aan ons via aangetekende post of via e-mail naar de adressen voorzien in clausule 1.3.2. Wanneer je deze methode gebruikt vragen we je om details van je bestelling bij te voegen (zoals de contactgegevens van de persoon die de bestelling plaatste en de nummer van de bestelling) om ons te helpen je bestelling te identificeren. Als je ons je opzegging geeft via aangetekende post is je opzegging effectief vanaf de dag dat je de brief aan ons post.
 • Je abonnement is van bepaalde duur en wordt automatisch hernieuwd aan het einde van die duur tenzij je opzegt in overeenstemming met afdeling 6.
 • Om een tijdige opzegging of herroeping te verzekeren en een volgende levering van Producten te verhinderen, moet je binnen 72 uur voor onze gebruikelijke verzendingsdatum opzeggen zoals omschreven in clause 9.2.
 • Als je je Abonnementsdienst opzegt en op voorwaarde dat je ons de Producten terugzendt van de bestelling die je wenst op te zeggen, zullen we:

8.7.1 je de prijs die je reeds betaald hebt voor de Abonnementsdienst terugbetalen en alle daaropvolgende maandelijkse betaalverplichtingen verschuldigd onder je Abonnementsdienst opzeggen. Wij betalen echter geen leveringskosten terug. Het is ons tevens wettelijk geoorloofd om je terugbetaling evenredig met enige waardevermindering in de goederen te reduceren. Als we je de prijs die je betaald hebt reeds terugbetalen voor we in de mogelijkheid waren de goederen te controleren en later ontdekken dat je ze op een onaanvaardbare manier hebt behandeld, moet je ons een gepast bedrag betalen;
8.7.2 je zo snel mogelijk en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop we je ondubbelzinnige verklaring om je Contract met ons op te zeggen in overeenstemming met clausule 8.4 ontvangen, terugbetalen.

 • We zullen je terugbetalen via de betaalmethode die je gebruikte om de bestelling die je bij ons geplaatst hebt te betalen. Als je geschenkbonnen gebruikt hebt om voor het Product te betalen, is het mogelijk dat we je terugbetalen in geschenkbonnen. Als je één van onze Abonnementsdiensten ontvangen hebt als geschenk, zullen we de persoon die je dit geschenk stuurde terugbetalen via de betaalmethode die gebruikt werd om voor de bestelling te betalen en zoals voorkomt in het bestelformulier.
 • Je moet ons de Producten zonder onnodige vertraging terugzenden en in geen geval later dan 14 dagen na de dag waarop je ons liet weten dat je het Contract wenst op te zeggen door de Producten terug te zenden via de post naar het adres voorzien in clausule 1.3.2. Tenzij het Product gebrekkig is of niet zoals omschreven (in dit geval, zie clausule 13.2), zal je verantwoordelijk zijn voor de verzendingskosten om de Producten terug naar ons te sturen.
 • Jij bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Producten die teruggezonden worden niet beschadigd worden tijdens deze terugzending en dat ze op het juiste adres aankomen zoals vermeld in clausule 1.3.2.
 • Indien je je bestelling reeds wenst op te zeggen voordat je de Verzendbevestiging hebt ontvangen, kan je ons iets laten weten via de contactgegevens vermeld in clausule 1.3.2. In dit geval zullen we je bestelling annuleren zonder verdere gevolgen voor jou. We zullen in dergelijk geval geen betaling van jou vragen.
 • Omdat je een consument bent, hebben wij een wettelijk verplichting om je Producten te leveren die in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden en de plaatselijke Consumentenwetten. Als consument heb je wettelijke rechten met betrekking tot Producten die gebrekkig of niet zoals omschreven zijn. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door je recht op terugzending en terugbetaling zoals omschreven in deze afdeling of enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden. In dit verband verwijzen we naar afdeling 13. Je kan ook steeds advies bekomen omtrent je rechten als consument van je plaatselijk adviesbureau voor consumentenrechten.

9. Levering en verzending

 • We verwerken je bestelling, zenden je een Verzendbevestiging en gaan slechts over tot verzending wanneer we volledige betaling van je ontvangen hebben voor de eerste maand van de Abonnementsdienst.
 • Alle dozen worden op de 15e van elke maand verzonden, hetgeen betekent dat je jouw doos met Producten zou moeten ontvangen op de hieronder omschreven data, afhankelijk van wanneer je je bestelling hebt geplaatst:
 • Als je je bestelling plaatste tussen de 1e en 14e dag om middernacht, zou je je doos moeten ontvangen gedurende dezelfde maand vanaf de 16e.
 • Als je je bestelling plaatste tussen de 15e en de laatste dag van die maand, zou je je doos moeten ontvangen gedurende de volgende maand vanaf de 16e van die volgende maand.

De geschatte leveringsdatum zal worden vermeld in je Bestelbevestiging.
Gelieve in acht te nemen dat alle leveringsdata slechts schattingen zijn en dat je hier geen rechten van kan afleiden, behalve het recht dat de Producten je ten laatste 30 dagen na sluiting van het Contract tussen jou en ons zoals omschreven in afdeling 5, geleverd moeten worden.

 • Wij dragen de verantwoordelijkheid en het risico voor de levering van de Producten. Dit risico gaat echter over op jou van zodra de Producten aan jou geleverd zijn (door fysieke overgang van de Producten naar jou).
 • Leveringen vinden plaats op maandelijkse basis (ingeval je koos voor een abonnement op zes- of driemaandelijkse, dan wel jaarlijkse basis) of bestaan uit één enkele levering (ingeval je koos voor een eenmalige levering van het abonnement van één maand).
 • Af en toe kan onze levering aan jou ingegeven zijn door Overmacht. Zie afdeling 16 voor onze verantwoordelijkheden wanneer dit gebeurt.
 • Levering van een bestelling is voltooid wanneer we de Producten afleveren aan het adres dat je ons gaf, of wanneer jijzelf of een transporteur in opdracht van jou, de Producten bij ons afhaalt. De Producten zijn jouw verantwoordelijkheid vanaf dan.
 • De eigendom over de Producten wordt naar jou overgedragen eens we volledige betaling, inclusief alle toepasselijke verzendingskosten, van je ontvangen hebben.
 • Als we de deadline van 30 dagen zoals omschreven in clausule 9.2, missen, bieden we je de volgende herstelmaatregelen aan:

9.8.1 je kan je bestelling en het Contract dat je met ons hebt opzeggen en we zullen je een volledige terugbetaling zoals omschreven in afdeling 8 aanbieden (als de Producten ondertussen aan jou geleverd werden, moet je ons deze terugzenden); of
9.8.2 je kan ons verzoeken de Producten opnieuw te leveren, door ons een nieuwe leveringstermijn voor te stellen die redelijk is en 30 dagen niet overschrijdt.

10. Internationale verzending

 • Wij verzenden naar de volgende landen: België, Nederland, Duitsland en Frankrijk (de “Leveringsbestemmingen”).
 • Er kunnen beperkingen gelden voor sommige Producten in bepaalde Leveringsbestemmingen. Gelieve dit zorgvuldig na te gaan bij je plaatselijke dienst voor gezondheid en veiligheid voordat je je bestelling plaatst. Je bent verantwoordelijk voor de betaling van enige boete of enige sanctie opgelegd omwille van de schending van een plaatselijke wet.
 • Je moet voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de toepasselijke wetten en regelgevingen van het land waarvoor de Producten bestemd zijn. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk als je niet voldoet aan de verplichtingen van dergelijke wetten.

11. Prijs van de Producten en verzendingskosten

 • De prijzen van de Producten en diensten zullen gelden zoals vermeld op het moment dat je je bestelling indient. Alle prijzen aangegeven op onze Site zijn inclusief BTW.
 • De prijzen van onze Producten en diensten zijn inclusief verzendingskosten voor de volgende bestemmingen: België, Nederland en Duitsland. De prijzen van onze Producten en diensten zijn exclusief verzendingskosten voor alle andere bestemmingen. Onze verzendingskosten zullen gelden zoals geadviseerd en berekend voor jou tijdens het check-out proces, voordat je je bestelling bevestigt. Verzendingkosten kunnen variëren afhankelijk van specifieke omstandigheden.
 • Onze Site geeft alle prijzen voor Abonnementsdiensten weer op maandelijkse basis (de “Maandelijkse Abonnementsprijs”).

12. Facturatie en betalingen

 • We verzenden geen Producten tenzij we in goede orde volledige betaling van je ontvangen hebben. Wanneer je een Verzendbevestiging van ons ontvangt, weet je dat je betaling door ons werd goedgekeurd. Bij het bestellen van een Abonnementsdienst ben je slechts gehouden tot volledige betaling van de eerste maand ingeval je met je kredietkaard of Paypal betaalt en tot betaling van het bedrag dat overeenkomst met de volledige termijn van je bestelling ingeval je met iDEAL of Bancontact betaalt.
 • Bij het bestellen van een Product start je een contractuele relatie met ons en ben je vervolgens gehouden om de Maandelijkse Abonnementsprijs te betalen. Ingeval je een Abonnementsdienst besteld hebt voor meer dan één maand en je een krediet- of betaalkaart gebruikte om hiervoor te betalen, ga je akkoord dat we de Maandelijkse Abonnementsprijs elke maand op deze kaart aanrekenen.
 • We gebruiken de betaaldienst aangeboden door [INVOEGEN VAN ALLE NAMEN VAN DERDE PARTIJ BETAALDIENSTPROVIDERS], een derde partij betaaldienstprovider. Het zijn hun algemene voorwaarden die van toepassing zullen zijn op de betalingen die je doet. Je kan de huidige versies van hun algemene voorwaarden hier raadplegen: [INVOEGEN LINKS NAAR DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALLE TOEPASSELIJKE DERDE PARTIJ BETAALDIENSTPROVIDERS]. Je gaat tevens akkoord met de opslag van jouw betaalinformatie bij deze derde partij provider, die overigens van tijd tot tijd kan veranderen.
 • We zouden je er echter al van op de hoogte willen brengen dat de volgende betaalwijzen aanvaard worden: Visa, Mastercard, Bancontact, Paypal, iDEAL en overschrijvingen. Betalingen gedaan door middel van geschenkbonnen en –certificaten die door ons zijn goedgekeurd, worden ook aanvaard.
 • Jij bent verantwoordelijk voor het bijwerken van je gegevens omtrent betaalwijzen (bijvoorbeeld: wanneer je kredietkaart bijna zijn vervaldatum bereikt) om betaling onder het Contract te verzekeren.

13. Wettelijke garantie en Commerciële garanties aangeboden door de fabrikant

 • Sommige Producten die we je verkopen kunnen geleverd worden onder fabrieksgarantie. Voor meer details over de toepasselijke algemene voorwaarden verwijzen we naar de fabrieksgarantie zelf die bij de Producten geleverd wordt. Buiten de wettelijke garantie zoals omschreven in afdeling 13.2, bieden we geen garantie of zekerheidsstelling van enige aard aan die supplementair zou zijn aan de fabrieksgarantie.
 • Als je een consument bent, heb je ook recht op een wettelijke garantie van twee jaar bovenop enige garantie die aangeboden wordt door de fabrikant. Je kan deze garantie inroepen ingeval de Producten niet zoals omschreven zijn, waarmee bedoeld wordt dat ze niet overeenstemmen met de productomschrijving die we voorzien op onze Site. De wettelijke garantie start op de dag dat de Producten aan jou geleverd worden. Als je van mening bent dat een Product niet overeenstemt met de productomschrijving, vragen we je ons zo snel mogelijk te contacteren (en tenminste binnen 2 weken nadat de Producten aan jou geleverd werden). Je hebt het wettelijke recht om ons om herstel of vervanging te vragen, of een vermindering van de verkoopprijs. Alle terugbetalingen zijn onderworpen aan de verplichtingen onder afdeling 8. Alle herstelmaatregelen worden onderworpen aan het gebruik dat jij al maakte van de Producten, en van voedingsmiddelen in het bijzonder. Voor meer informatie over je rechten onder wettelijke garantie kan je contact opnemen met je plaatselijk adviesbureau voor Consumentenrechten.
 • Alle fabrikanten garanderen dat de voedingsproducten die we je leveren via onze Abonnementsdiensten hun verklaarde eigenschappen behouden gedurende de minimumbewaartijd aangegeven op het Product zelf, op voorwaarde dat je de voorgeschreven bewaarvoorschriften aangegeven op de verpakking respecteert. Na deze datum bieden we geen bijkomende garantie met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

14. Intellectuele eigendom

 • De term “Inhoud” in deze Algemene Voorwaarden zal betekenen alle informatie, tekst, afbeeldingen, gegevens, links, software of ander materiaal toegankelijk door middel van de Site of diensten, onafhankelijk van het feit of dit door een andere persoon voor weergave op deze Site dan wel door de diensten werd aangeleverd.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen zijn alle merken/namen vertegenwoordigd op deze Site eigendom van de respectieve merkeigenaars zonder dat zij op enige manier met ons verbonden of geassocieerd zijn. Daar waar verwijzing gemaakt wordt naar een merk of merknaam, wordt dit enkel gebruikt om de Producten te beschrijven of identificeren en is het op geen enkele manier een bewering dat die Producten of diensten goedgekeurd worden door of verbonden zijn met ons.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen garanderen we dat wij eigenaar zijn van de intellectuele eigendomsrechten in de Inhoud die op deze Site wordt getoond en we bieden elke gebruiker van deze Site een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht toe om toegang te hebben tot de Inhoud op deze Site. Dergelijk recht kan onder geen beding verder gaan dan de rechten die jou worden toegekend onder deze Algemene Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen blijven wij de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die gevestigd zijn in de Inhoud op deze Site en je mag daarom ook geen gebruik maken van deze Inhoud zonder onze expliciete toestemming.
 • Wij bevatten geen eigendomsrechten op Inhoud die je beschikbaar maakt via de Site. Met betrekking tot enige Inhoud die je ingeeft of beschikbaar maakt voor weergave op de Site, geef je ons een voortdurende, onherroepelijke, oneindige, wereldwijde, royalty-vrije en non-exclusieve licentie om dergelijk materiaal of delen van dit materiaal te gebruiken, kopiëren, verdelen, openbaar tentoonstellen, wijzigen, hiervan afgeleide werken te maken en in sublicentie te geven (buiten de intellectuele eigendomsrechten die niet-overdraagbaar zijn). Je garandeert en stelt hierbij zeker dat het materiaal dat je ons geeft geen informatie (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, muziek of video) bevat waarover je niet over de volledige en nodige rechten beschikt om ons de bovenvermelde licentie te kunnen geven en je gaat akkoord om ons schadeloos te stellen tegen enige vordering in intellectuele eigendomsrechten die in deze context ontstaat. Je garandeert en stelt hierbij ook zeker dat de Inhoud die je ons geeft geen lasterlijke of op een andere manier onrechtmatige, abusieve of aanstootgevende materialen bevat. Wij zijn gerechtigd de Inhoud die je indient te gebruiken zonder te moeten voldoen aan enige verplichtingen van vertrouwelijkheid, toerekening of vergoeding in hoofde van jou.
 • Als je van mening bent dat Inhoud op onze Site jouw auteursrechten schendt kan je verzoeken dat deze Inhoud verwijderd wordt. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens voorzien in clausule 1.3.2 en we zullen je helpen in dit proces.

15. Aansprakelijkheid

 • Deze afdeling neemt voorrang boven alle andere afdelingen van deze Algemene Voorwaarden en zet onze volledige aansprakelijkheid en jouw enige rechtsmiddelen voor de uitvoering, niet-uitvoering, beweerde uitvoering of vertraging in uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen jou en ons, uiteen.
 • JIJ BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF DE PRODUCTEN GESCHIKT ZIJN VOOR HET GEBRUIK OF DE CONSUMPTIE DOOR JOUW HOND. WE KUNNEN GEEN ZEKERHEDEN BIEDEN MET BETREKKING TOT ALLERGIEËN.
 • Wij zijn onder geen enkel beding aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door jouw gebruik van de Producten of jouw afhankelijkheid van informatie in enige Inhoud op deze Site. JE GAAT AKKOORD DAT JE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOORTSPRUITEND UIT OF OP EEN OF ANDERE MANIER BETREKKING HEBBEND OP EEN PRODUCT DE WETTELIJKE GARANTIES ZULLEN ZIJN DIE WE IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OMSCHRIJVEN.
 • TENZIJ IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN UITDRUKKELIJK VERMELD EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ALLE PRODUCTEN EN DE INHOUD OP OF TOEGANKELIJK VANOP DEZE SITE AANGEBODEN “AS IS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD EN DIT NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL EN DE GARANTIE DAT GEEN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN PLAATSVINDT. MEER SPECIFIEK, MAAR ZONDER BEPERKING, GARANDEREN WE NIET DAT (i) DE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP DEZE SITE FOUTLOOS IS; (ii) DE FUNCTIES OF DIENSTEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT MECHANISMEN VOOR HET DOWNLOADEN EN UPLOADEN VAN INHOUD) AANGEBODEN DOOR DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN; (iii) DEFECTEN GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN, EN (iv) DAT DEZE SITE OF HAAR SERVER(S) DIE HAAR BESCHIKBAAR STELLEN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZULLEN ZIJN.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden zal als beperkend of uitsluitend werken ten aanzien van jouw rechten als consument onder toepasselijk recht.
 • Als we niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoen, zijn wij verantwoordelijk voor het verlies of de schade die je lijdt en die voorzienbaar is rekening gehouden met onze schending van deze Algemene Voorwaarden of onze nalatigheid. Verlies of schade is voorzienbaar wanneer het een duidelijk gevolg is van onze schending of wanneer het beoogd werd door jou en ons ten tijde van sluiting van het Contract.
 • We leveren de Producten enkel voor privé- en thuisgebruik. Je gaat akkoord de Producten niet te gebruiken voor een doelstelling ingegeven door commercieel, zakelijk of doorverkoopmotief. Wij zijn niet aansprakelijk in hoofde van jou voor enige winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.
 • We sluiten in het bijzonder alle aansprakelijkheid uit die niet in deze Algemene Voorwaarden omschreven is.
 • Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken ten aanzien van de volgende gedragingen:

15.9.1 Bedrog
15.9.2 Onze eigen opzettelijke fout

 • Overlijden of persoonlijk letsel
 • Onze grove nalatigheid; en
 • Elke andere aansprakelijkheid die niet bij dwingende bepalingen van toepasselijk recht kan uitgesloten worden.
 • Onverminderd clausule 15.9 en afdeling 13 geven we geen garantie en sluiten we onze volledige aansprakelijkheid uit met betrekking tot elke tekortkoming in het ontvangen van informatie door jou en elke tekortkoming van jou om de informatie die door jou aan ons wordt gegeven, tijdig bij te werken. Je wordt geacht jezelf te informeren vooraleer je een bestelling plaatst en je zou je hierbij niet enkel mogen baseren op informatie die je verkrijgt van de Site.
 • Onverminderd clausule 15.9 en afdeling 13, zal onze maximale totale aansprakelijkheid ten opzichte van jou of een derde partij, onder of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en dit zowel in contractuele, buitencontractuele (inclusief nalatigheids-) en andere vorderingen, onder geen beding hoger zijn dan het totaalbedrag van je bestelling of € 100, indien dat hoger is.

16. Overmacht

 • Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering, of een vertraging in de uitvoering van onze plichten onder een Contract dat veroorzaakt is door een gebeurtenis die buiten onze controle ligt. Dergelijke gebeurtenissen omvatten enige handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële handelingen door derde partijen, ongeregeldheden, sociale onrust, invasies, terroristische aanvallen of dreiging met terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet verklaard) of de dreiging of voorbereiding op oorlog, vuur, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, bodemverzakkingen, epidemische of andere natuurrampen, of een tekortkoming in openbare of private telecommunicatienetwerken of de onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, verzending per boot, vliegtuig of gemotoriseerd transport of andere middelen van openbaar of privaat transport (“Overmacht”).
 • Ingeval er Overmacht plaatsvindt die de uitvoering van onze verplichtingen onder een contract dat we met jou hebben beïnvloedt, zullen we je zo snel als redelijk mogelijk is contacteren om je ervan op de hoogte te brengen, en onze verplichtingen onder dergelijk contract zullen opgeschort zijn en de termijn voor uitvoering van onze verplichtingen zal verlengd worden gedurende een termijn die gelijk staat aan de duurtijd van de Overmacht. Ingeval Overmacht de levering van Producten aan jou beïnvloedt, zullen we een nieuwe leveringsdatum afspreken met jou wanneer de Overmacht voorbij is.
 • Je mag elk contract dat je met ons hebt en dat beïnvloed is door Overmacht die langer dan 30 dagen duurde, opzeggen. Gelieve ons in dit geval te contacteren via één van de contactmethoden vermeld in clausule 1.3.2. Als je ervoor kiest op te zeggen, zal je (op onze kosten) elk relevant Product dat je reeds ontvangen hebt moeten terugzenden en we zullen je het bedrag dat je reeds betaald hebt, inclusief enige verzendingskosten, terugbetalen.

17. Klachten

We nemen het welzijn van je hond en jouw tevredenheid over onze Producten zeer serieus. Om deze reden hebben wij een specifiek e-mailadres ontwikkeld waarnaar je al je klachten met betrekking tot onze Producten en diensten kan sturen: feedback@doggy-box.com. Het voordeel is dat we je klachten uit eerste hand ontvangen en dat ze onderscheiden worden van de rest van de vragen die we ontvangen. We doen ons best om je klacht binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Deze Algemene Voorwaarden en elk geschil of vordering die hieruit, of uit haar voorwerp, voortvloeit zal beheerst en geconstrueerd worden in overeenstemming met Belgisch recht. Dit laat enige bepalingen van dwingend recht en de rechten die jou in je hoedanigheid van consument worden toegekend op grond van enig ander toepasselijk rechtsstelsel, onverlet. We raden je aan om je lokaal adviesbureau voor consumentenrechten te raadplegen om te achterhalen welke rechten je precies hebt.
 • Elke rechtshandeling of vordering die voortvloeit uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot buitencontractuele vorderingen, zal aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechtbanken van Hasselt, België. Zij zullen niet-exclusief bevoegd zijn. Dit laat de rechten onverlet waarover je beschikt in je hoedanigheid als consument om vorderingen of rechtshandelingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden aanhangig te maken bij de rechtbanken van het land waar je je gewone verblijfplaats hebt.

19. Resterende bepalingen

 • We behouden ons het recht voor om onze rechten en plichten onder deze Algemene Voorwaarden naar een andere organisatie over te dragen. Dit zal echter geen invloed hebben op jouw rechten of onze plichten onder deze Algemene Voorwaarden. We zullen je hiervan altijd op de hoogte brengen indien dit gebeurt.
 • Je mag jouw rechten of plichten onder deze Algemene Voorwaarden enkel naar een andere persoon overdragen indien wij hier schriftelijk akkoord toe geven.
 • Deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een overeenkomst tussen jou en ons. Wanneer je onze Abonnementsdienst als geschenk aankocht, zal jij (en niet de ontvanger van het geschenk) als enige beschouwd worden als hebbende rechten en plichten onder deze Algemene Voorwaarden. Geen enkele andere persoon kan rechten of plichten afleiden uit deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien één van deze bepalingen of een deel van deze bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt volgens (dwingende bepalingen van) toepasselijk recht of nietig, onwettig of onuitvoerbaar verklaard wordt door een rechtbank of bevoegde instantie, zal de bepaling in kwestie geacht worden zo min mogelijk gewijzigd te zijn zodat ze geldig, wettelijk en uitvoerbaar is en terzelfdertijd haar bedoelde commercieel resultaat zoveel mogelijk behoudt. Indien wijziging niet mogelijk blijkt, zal de bepaling of dat deel van de bepaling in kwestie geacht worden verwijderd te zijn zonder dat deze verwijdering de geldigheid en uitvoerbaarheid van enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden beïnvloedt. De resterende bepalingen blijven onverminderd van kracht.
 • Deze Algemene Voorwaarden, samen met de andere voorwaarden en de toepasselijke bestelformulieren, worden uitgevoerd en beheerst door de Engelse taal. Ingeval je vertalingen worden verstrekt, wordt dit enkel gedaan voor doeleinden van gebruiksvriendelijkheid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, zal ingeval van conflict tussen de Engelse taalversie en één van de vertalingen, en voor zover toegestaan door toepasselijk recht, de Engelse taalversie voorrang krijgen.
 • Als we nalaten aan te dringen op uitvoering van jouw plichten onder deze Algemene Voorwaarden, of als we onze rechten tegenover jou niet doen gelden, of dit slechts met vertraging doen, dan zal dit niet betekenen dat we op enige manier afstand doen van onze rechten tegenover jou of dat je niet aan deze verplichtingen moet voldoen. Als we wel afstand doen van enige aansprak jegens jou, zullen we dit schriftelijk doen, en dit zal op zijn beurt niet inhouden dat we automatisch afstand gedaan hebben van elke latere aansprak jegens jou.

Laatst bijgewerkt op 15 december 2020